Projekta īstenotājs - Rīgas Vācu kultūras biedrība (RVKB)

Biedrība ir dibināta 1988.gadā.
Tās galvenais mērķis ir veicināt sabiedrības integrāciju; saprašanās, kopdarbība un draudzība ar visām tautībām Latvijā; kopdarbība ar citām vācu apvienībām Latvijā; vācu-baltu kultūras mantojuma izpēte kultūras un mākslas jomā; piemiņas dienu, vēsturisku datumu atzīmēšana un tradicionālo svētku svinēšana; biedrības biedru vācu valodas zināšanu apguve un paplašināšana; piedalīšanās karavīru kapu kopšanā Latvijā; veicināt apmaiņu starp biedrības biedriem, īpaši jauniešiem, ar vācu un citu tautību pārstāvjiem Vācijā un citās valstīs kultūras jomā; organizēt biedrības Dziesmu ansambļa koncertus, īpaši labdarības koncertus; organizēt kultūras pasākumus, sarīkojumus vēsturisko datumu un notikumu atzīmēšanai. (NACE 94.99)
Biedru skaits: 38
Sadarbības partneri, atbalstītāji: RVKB aktīvi īstenojusi dažādus projektus gan ar Kultūras ministrijas, gan ĪUMSILS (Integrācijas sekretariāta līdz 2009.g.), dažādu ārvalstu fondu un vēstniecību līdzfinansējumu.
Biedrībā darbojas integrācijas un mazākumtautību sadarbības aktīvisti un entuziasti, aktīvi pilsoniskās aktivitātes organizatori un dalībnieki. Biedrības valdē darbojas personības ar akadēmisko izglītību politikas zinātņu un jurisprudences jomās, medicīnā, kultūras menedžmentā, praktiski iesaistoties valsts sektora darbā. Biedrība darbojas Itas Kozakēvičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijā, kā arī Kandavas partnerībā.
Īstenotie projekti (izlase):
- : Lai pieRĀDĪT, vai ieRĀDĪT! (SIF, 2021), 6 pilnas dienas tiek īstenots 2021.gada septembrī, oktobrī. Jauniešu izpratne par demokrātiju, brīvprātīgais darbs, Kopienu dārza Liepājā apmeklējums - sabiedriskais darbs.
- “Jauniešu demokrātiskās sadarbības plenērs” (SIF, 2020), 2 pilnas dienas: Kara bunkuru apmeklējumi, goda viesis - disidents Valdis Atāls
- “Uzzināt un dalīties jauniešu demokrātiskā sadarbībā” (SIF, 2019). 2 pilnas dienas: Noslēguma starpkultūru sadarbības prakse/ pilsoniskās līderības praktikums / video materiāls “Vēstījums tautai", ko vērtēja Dainis Īvāns un Dāvis Sīmanis
- “Uzzināt un dalīties jauniešu sadarbībā” (SIF, 2018). 2 pilnas dienas: „Dažādība Latvijā” un „Esam un būsim”. Tika sagatavota izglītojoša spēle “Integrācijas ALIAS”.
- “Ein freies Leben fuehren wir“ (Dzīvojam brīvības dzīvi). Kultūras un identitātes diskusija Rīgā – Šillers un Vācija. (KM (LNKBA), 2018). Veltījums Stereotipu tematikai un cilvēktiesību aizsardzībai
- „Baltijas spēks – jauniešu vienotība” (SIF, 2018). Īstenot starpkultūru sadarbības praksi/ zināšanu viktorīnu "Baltija Latvijai".
2021.gada janvārī tapa biedrības STRATĒĢIJA 2021. - 2023.gadam (pieejama www.verband.lv), kurā uzsvērti šī projekta kontekstā izvirzītie virzieni:
1) MISIJA: Veicināt pilsoniski izglītotas un atbildīgas sabiedrības veidošanos, attīstot personības atbildību pret valsti, tās vēsturi un vērtībām.
2) VĪZIJA: Rīgas Vācu kultūras biedrība veicina visu paaudžu iedzīvotāju (īpaši mazaizsargāto grupu) izaugsmi, solidaritāti un līdzdarbību demokrātiskas valsts labā, pilsonisko rīcību un patriotismu. Tā ir atpazīstama un finansiāli un organizatoriski patstāvīga biedrība ar skaidru mērķi un virzību.
3) Prioritārās aktivitātes 2021.- 2023.gadā: VALSTISKUMA IZPRATNES UN DEMOKRĀTIJAS VEICINĀŠANAS JOMĀ:
- sekmēt mazaizsargāto grupu pilsoniskās kompetences, izpratni par valsts darbības pamatprincipiem; organizēt un atbalstīt aktivitātes, kas vērstas uz pilsonisku attīstību un valstisko pašapziņu.


#EEAgrantsLatvia    

Projektu "Uzmanību! Distance (ar valsti) samazinās! " finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu "Aktīvo iedzīvotāju fonds".

Tā mērķis ir aktivizēt vairāku skolu (Rīgā, Ogrē, Jelgavā) mikroklimatu, iesaistot ne tikai diskusiju ciklā, bet arī radošās praktiskās pilsoniskās aktivitātēs, kas ļautu gan mazākumtautību skolēniem, gan viņu ģimenēm un draugu lokam iesaistīties valsts veidošanā un būt līdzatbildīgiem par procesiem savā pilsētā, reģionā un valstī.

Projekta mērķis ir paplašināt institucionāli (caur izglītības sistēmu) veikto valsts pilsoniskās audzināšanas ietekmi uz vidējo un vecāko paaudzi, pierādot, ka būt aktīvam pilsonim nenozīmē tikai piecelties himnas skanēšanas laikā un piedalīties vēlēšanās. Jauniešu - vecāku- vecvecāku iesaiste nodrošinās integrētu projekta ietekmi un dialoga, aktivitātes radīšanu pasīvā sabiedrībā. 

Projekta norvēģu partneris - CBNRM Networking -  Larss Softestads (Lars Soeftestad).
PROJEKTA NORISES LAIKS: 12.2021 - 03.2024

Finansējums:  104 986.91 Eur

Projekta logo izstrādāja IK TroubleKid.    www.troublekid.lv

Attention! Distance (With State) Decreases!

The aim of the project is to activate the civic education in selected schools - in RIGA, JELGAVA and OGRE, which would allow both students and their families (national minorities) to participate in state-building and the co-responsibility for processes in their city or region. The aim is further to extend the institutional impact (through the education system) of the national civic education on the middle and older generation. In this way the project aims to prove that being an active citizen does not just mean getting up during the anthem and participate in elections. The involvement of young people, parents, and grandparents will ensure the successful impact of the project, and the creation of dialogue and activity in a passive society.
 The project would run over 2.5 academic years (5 semesters). The following activities will be implemented: (1) Research (stakeholder analysis) and training (for project team), final report "Scaling up - opportunities and challenges" (closing event)., (2) "Add oil to civic engines!" (non-formal education), (3) "Out of the box", (4) "Want it? Then do it!" (civic exercise event).
Representatives of the project's target group will answer these questions: Why is our society so passive? Are my ideas necessary and realistic? The project's target group will be continually and interactively charged with unique initiatives that in PRACTICE will promote PERMANENT involvement in the understanding and impact of city, regional, and national issues. The project will promote the growth of long-term civic competencies among the target group, as well as understanding, critical thinking, and the ability to get involved and solve local issues in a communal and responsible way.
The project will develop inclusion of minority represenatatives (school pupils and their families) in order to develop democratic processes and their responsibility. Norwegian partner of the project:  CBNRM Networking - Lars Soeftestad. The project consultative committee - three high-rank experts in education, human rights and civic development. 

#EEAgrantsLatvia   

Uzmanību! Gatavību! Sadarbību!  ATTENTION! READINESS! CAHOOT!

#EEAgrantsLatvia

The initiative "Attention! Readiness! CAHOOT!"

17.-19.08.2023. VIDZEME, TAURENE - OSLO. Bilateral cooperation initiative - the 3-day summer cycle united the TEAM OF RVKB  and participants of all three project cities (Ogre, Riga, Jelgava) in interactive cooperation with the project partner - the Norwegian NGO CBNRM Networking. The three days included learning cycle led by the project partner, but also such attractive activities as "The state is not rocket science!", 2 quizzes about Latvia and the world, as well as ingenuity and attention training. The method of civic games created by Norwegian NGOs were used. Activity “New Citizen's Midsummer Night's Dream”  combined with knowledge (such as a ball game mentioning presidents). The future block outlined the modeling of the future, as well as the analysis of climate change, transport, food technology, media trends. The telebridge "Vidzeme forest edges and Fjord valleys - took place. The final activity “ATTENTION! COOPERATION IS WORKING!"  promoted cooperation and a good example of how civic leisure activities for young people are organized in Norway. The result of the cooperation initiative: the collaboration between the Riga German Cultural Society and the Norwegian partner and the understanding of the maintenance of democratic culture in the environment of young people was improved - taking the example from the Scandinavian countries.